החזרות וביטולים

החזרות וביטולים
• המשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה או להחזיר את המוצרים , בהתאם למדיניות החזרות, החלפות או ביטולים של האתר ובכפוף לכל הוראות הדין ובכלל זה הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
• מיד עם קבלת המוצר אצל הלקוח, יבצע הלקוח בדיקה והתאמה של המוצר להזמנתו ויודיע לחברה אם המוצר פגום או שונה מהותית מהמופיע באתר.
• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית.
• ביטול העסקה יתבצע תוך 14 ימים [קלנדריים] ממועד ביצועה ו/או 14 ימים [קלנדריים] מיום קבלת המוצר ו/או 14 ימים [קלנדריים] מיום קבלת מסמך המכיל את הפריטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המועד המאוחר מביניהם.
• במקרה של ביטול עסקה אגב פגם במוצר או אי התאמה מהותית בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי אספקתו במועד שנקבע לכך, תחזיר החברה ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול [בגין "אי התאמה"] את התמורה בגין המוצר הפגום. במקרה כזה לא ייגבה תשלום דמי ביטול מאת הלקוח.
• במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר החברה ללקוח את התשלום בגין המוצר/ים בגינו/ם נתקבלה הודעת הביטול ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר בגינו נתבקש הביטול, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
• לא ניתן לבצע ביטול עסקה בגין מוצר שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח, ובכלל זה פריטי לבוש שלפי בחירת הלקוח הודפס על גביהם הדפס כלשהו.
• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את שווי המוצר הנרכש בלבד ללא החזר הוצאות דמי משלוח.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
• מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
• אין באמור בפרק זה לעניין זכות הלקוח לביטול עסקה כדי לגרוע מזכות החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בעת שאלה היו אצל הצרכן, לרבות [אך לא רק] במקרים בהם נעשה שימוש במוצר טרם החזרתו, מוצר שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוקה, התקלקלה או מוצר שספג פגיעה כלשהי.

החלפות/החזרות
• החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד הפריטים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה.
• הלקוח יהיה רשאי להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם תמורת זיכוי, בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ונושא תווית מקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף להוראות כל דין.
• לא ניתן להחליף מוצרים מעונות קודמות או מוצרי עודפים, אלא רק להחזירם תמורת זיכוי לרכישה חוזרת בחנות הוירטואלית.
• לא ניתן להחליף מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים.
• אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין.